Privacy policy

Szanowni Państwo,
informujemy, iż z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Z uwagi na to, iż dbanie o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem, informujemy, do jakich celów będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe i jakie w związku
z tym przysługują Państwu uprawnienia.
Poniżej znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje.

Z wyrazami szacunku
CHL Piotr Chalimoniuk

Przepisy prawa:
Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) zwane dalej RODO oraz ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018.1000).

Administrator Państwa danych osobowych jest:
CHL Piotr Chalimoniuk
ul. Janusza Kusocińskiego 126A lok. 26, (94-004 Łódź), NIP 7272368404,
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@chl.pl
telefon: +48 42 209 27 83

Jako administrator jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczne i zgodne z prawem przetwarzanie powierzonych nam Państwa danych osobowych.

Od kogo uzyskaliśmy Państwa dane osobowe:
Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa poprzez formularz elektroniczny (kontaktowy) lub w związku z zawarciem z nami umowy.

Cel oraz prawna podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a-c i f RODO.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  (czas przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów),
 • wystawiania faktur oraz w związku z tym ciążących na nas obowiązkach prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  (czas przetwarzania: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora),
 • w zakresie dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  (czas przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO)
 • marketingu własnych produktów lub usług zgodnie z trwającą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  (czas przetwarzania: do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO),
 • działań marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  (czas przetwarzania: do rezygnacji z kontaktów (cofnięcie zgody)).
 • działań marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej, w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  (czas przetwarzania: do czasu cofnięcia zgody).
 • odpowiedzi na zapytanie poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO)
  (czas przetwarzania: do rezygnacji z kontaktów (cofnięcie zgody)).

Zgodnie z powyższym posiadacie Państwo prawo do:

  • dostępu do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
  • sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,
  • przeniesienia danych, w przypadkach określonych w RODO,
  • usunięcia lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
  • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w innym celu lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
   • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
   • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz o adresie jego siedziby,
   • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
   • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
   • stanu od kiedy przetwarzane są Państwa dane w zbiorze;
   • ewentualnym źródle pozyskania Państwa danych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Swoich danych, jeżeli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Ponadto mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanego dalej PUODO), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Dane kontaktowe:
Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Należy także pamiętać, iż w przypadku, gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, mają Państwo prawo do:
cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie.
W naszym przypadku, udzielona nam zgoda na przetwarzanie przez nas danych osobowych
w celach marketingowych może być wycofana przez Państwa w każdym czasie.

W sytuacji nawiązania kontaktu z nami poprzez formularz kontaktowy podanie Państwa danych
w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail jest dobrowolne, jednak brak ich podania zaskutkuje brakiem możliwości wysłania formularza, a tym samym skontaktowania się Państwa
z nami i na odwrót.

Okres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa (np. ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości), do czasu zrealizowania umów, bądź też do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom i/lub do Państw trzecich:
Państwa dane możemy przekazać osobom upoważnionym przez Administratora danych i/lub innym podmiotom, w tym w szczególności:

 • pracownikom i współpracownikom Administratora;
 • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, takim jak: dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, księgowe, kancelariom prawnym oraz podwykonawcom w zakresie usług związanych z marketingiem, w tym Google Analytics, Google AdWords.
 • innym administratorom, np. podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie.

Wskazani odbiorcy zobowiązali się do przetwarzania danych osobowych w sposób gwarantujący poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka przetwarzania danych osobowych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia
i Liechtenstein).

NARZĘDZIA ANALITYCZNE – PROFILOWANIE I MONITOROWANIE AKTYWNOŚCI NA STRONIE SERWISU

CHL Piotr Chalimoniuk monitoruje Państwa aktywności na stronie internetowej www.chl.pl
W związku z powyższym Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych.
Instrument profilowania danych osobowych polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany) do analizy/prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań użytkowników.
Informujemy także, że w celu wyłączenia śledzenia Państwa aktywności na stronie internetowej www.chl.pl, mają Państwo prawo skorzystać z linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Należy podkreślić, iż w przypadku wdrożonych na stronie internetowej narzędzi analitycznych, wymagana jest Państwa zgoda na profilowanie. Tym samym macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Profilowanie używane jest w Google Analiytics, Google AdWords.
W razie wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, konieczne jest dokonanie przez Państwa zmiany ustawień przeglądarki.

KONTAKT
Szanowni Państwo, informujemy, iż w celu urzeczywistnienia Państwa uprawnień, prosimy
o kontakt z nami na podane wyżej dane do kontaktu z Administratorem.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Niniejsza Polityka prywatności stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 2017.880 z późn. zm.) i zabrania się jej kopiowania oraz innych modyfikacji w celu dalszego użycia.